Jghfughf to wo bhi nahi hai to wo bhi nahi hai to

Hffjhfjfdyfjgdjfhdhfd to wo bhi nahi hai to wo bhi nahi hai to